دنياي اين روزاي من

HoMe . eMaiL . Profile . Design

من نمیخواستم بد باشم   اگه بدی کردم

من نمیخواستم دلی بشکنم  اما شکستم

من نمیخواستم دل ببندم   اما بستم

من میخواستم اوج بگیرم    اما پر و بالمو بریدن

تحمل همه سختیام تنهاییام مشکل نبود اگه ... فقط تو پیشم میموندی

من این همه ماجرارو نمیخواستم من فقط نمیخواستم تنها باشم ک تنها شدم

بدتر از قبلم تنها شدم ن کسی سراغمو میگیره ن کسی یادی میکنی و بدتر ن کسی وقتی داره برای من

من تو درس باختم تو کار باختم تو دوستی بد باختم تو زندگی ...

خداحافظ رفیق ۴ ساله من تورو با تمام خاطراتت خاک میکنم

m r --- دوشنبه چهارم آذر 1392 --- 22:13 ---